Study Visits for Kosovo minority representatives Finland November 2013

Helsinki 056 Helsinki 065 Helsinki 060 20131129_162321 20131129_132319 20131129_132304 20131129_120912 20131128_103522 20131126_104352

Posted in Events.